Kto bude kráľom v čase Teokracie ?

08.01.2015 23:39

"Dobrí ľudia zvíťazia v deň, keď bude ohlásený návrat kráľa." (Sv. Ján Maria Vianney)

 

***

Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie

 

„Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi ; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne nepredstaviteľné pre bežného človeka. Povstane údatný kráľ samotným Bohom pomazaný.  Bude Katolíkom, potomkom Ľudovíta IX. , potomkom starobylého nemeckého kráľovského rodu, narodený v exile.

Bude zvrchovane vládnuť vo svetských záležitostiach . Súčasne bude pápež zvrchovane vládnuť v duchovných záležitostiach. Prenasledovanie ustane a bude vládnuť spravodlivosť. Náboženstvo, zdanlivo potlačené, zmeny v kráľovstve upevnia.
Vykorení falošné učenia a zničí vládu moslimov. Jeho vláda sa rozšíri od Východu na Západ. Všetky národy budú adorovať Boha, svojho Pána podľa katolíckeho učenia. Bude mnoho múdrych a spravodlivých mužov. Ľudia budú milovať spravodlivosť a na celom svete bude vládnuť mier, pretože božská sila na mnoho rokov oslepí satana až do príchodu syna zatratenia (antikrist) ..... "

 

„Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví. Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad nebude mnoho.

Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia ... sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach ... svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.

Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade  a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi – heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť.“

 

„Nikto nebude môcť prekrútiť slovo Božie. Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si nikto nevie ani predstaviť. Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky. Ríša Moslimov bude zničená a tento kráľ bude vládnuť nad východom aj na západom. Všetky národy budú uctievať Boha skrze jedinú pravú Rímskokatolícku Cirkev. Po strašnom ničení ktoré zasiahne Anglicko, mier sa prinavráti do tejto krajiny. A Anglicko sa opäť stane Katolícke.“


„Šiesta perióda Cirkvi začne s mocným Kráľom a svätým Pápežom a bude trvať až do príchodu Antikrista ...“

***
 

Sv. Gregor VII., pápež

„Chlodovik svojou korunováciou získal status vikára samého Boha, Kristovho vojaka, ktorý je umiestnený nad všetkými ostatnými panovníkmi.“

 

Gregor IX., 1239

„Francúzsko je kráľovstvom Boha, preto aj nepriatelia Francúzska sú nepriateľmi Krista.“

 

Sv. Alfonz Liguori, 1732

„Ale beda vám, Francúzi. Je pravda, že práve váš vplyv je rozhodujúci pre preváženie buď dobra alebo zla v celom svete!“

 

Sv. Remigius Chlodovíkovi, 496

„Kráľovstvo Frankov je Bohom predurčené, aby bránilo rímsku cirkev, ktorá je jediná pravá Kristova cirkev. Tvoje kráľovstvo bude víťazné a prosperujúce, verné rímskej viere. Ale kedykoľvek sa spreneverí svojmu veľkému poslaniu, bude prísne potrestané. “

 

Sv. František Saleský, 1602

„Ó krajina Francúzska, ty si tá, ktorá je vybraná, aby uštedrila rozhodujúcu porážku sekte veľkého podvodníka Mohameda.“ 

 

***

 

Ctihodný Ján Amádeus de Sylva

„Nemecko a Španielsko budú spojené pod vládou jedného princa. Po veľkom krviprelievaní sa stanú mnohé národy súčasťou tohto spoločenstva. Všetky krajiny budú zjednotené pod veľkým kráľom. Potom čo sa tak stane, začne masová konverzia na Kresťanstvo.

 

***

 

Bl. Rabanus Maurus, 9. Stor.

„Naši predstavení nás učia, že ku konci časov potomok Francúzska bude vládnuť nad celým Rímskym Impériom; bude to najväčšie zo všetkých impérií a že to bude najväčší francúzsky kráľ, posledný v dejinách. Po šťastnej dobe kedy bude vládnuť, príde do Jeruzalema kde si zosadí žezlo a korunu z hlavy a to bude koniec tohto Rímskeho Impéria.“

 

***

Bl. Anna Katarína Emmerichová, 1820

„Mala som víziu svätého kráľa Henryho. Videla som ho v noci kľačať samého pri oltári v akomsi nádhernom chráme. A uvidela som Nepoškvrnenú Pannu Máriu zostupovať dole. Položila na oltár červené plátno pokryté bielymi stuhami a knihu so zlatými kameňmi. Zapálila sviečky. Potom zostúpil sám Spasiteľ oblečený do kňažského rúcha. Niesol kalich a závoj. Dvaja anjeli mu prisluhovali a ďalší dvaja následovali ... omša bola krátka. Na konci sa prečítalo ešte Evanjelium podľa sv. Jána. Keď omša skončila, Mária prišla ku Henrymu, natiahla pravú ruku smerom k nemu a povedala mu že jeho čistota bola uznaná. Potom mu povedala, aby neváhal. Zrazu som uvidela anjela, ako sa dotkol jeho boku, podobne ako tomu bolo u Jakuba. Henry cítil strašnú bolesť a od toho dňa kríval ...“